Sędzia Brazewicz przesłuchany przez Rzecznika Dyscyplinarnego


Udostępnij

Sędzia Włodzimierz Brazewicz został przesłuchany w charakterze świadka przez zastępcę rzecznika dyscyplinarnego sądów powszechnych Przemysława Radzika.


Wraz z sędzią Igorem Tuleya zostali wezwani w charakterze świadków na etapie prowadzonego przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego postępowania wyjaśniającego. Postępowanie wyjaśniające dotyczyło ocenionego przez Z-cę Rzecznika Dyscyplinarnego politycznego charakteru spotkania, w którym wziął udział sędzia Tuleya -i które prowadził sędzia Brazewicz. Żaden przepis ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, ani stosowanego posiłkowo Kodeksu postępowania karnego, nie przewiduje możliwości podjęcia na etapie postępowania wyjaśniającego czynności w postaci przesłuchania świadków pod groźbą odpowiedzialności karnej. Prowadzone postępowanie toczy się nie przeciwko sędziom, a „w sprawie”. Uzyskanie od sędziego informacji na tym etapie postępowania dopuszczalne jest wyłącznie w drodze dobrowolnego oświadczenia, niepodlegającego trybowi art. 233 k.k., tj. odpowiedzialności za fałszywe zeznania.

Ponadto, sędziowie Tuleya i Brazewicz podczas przesłuchania przez Rzecznika Dyscyplinarnego zostali pozbawieni możliwości konsultacji ze swoimi pełnomocnikami. Rzecznik odmówił pełnomocnikom sędziów prawa do udziału w przesłuchaniu, mimo oczywistej konieczności ochrony interesów sędziów.

Zobacz też:

Raport KOS „Państwo, które karze. Czyli naciski i represje wobec polskich sędziów i prokuratorów”

Opinia Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS ws. przesłuchania sędziego Igora Tulei

List Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS do Rzecznika Dyscyplinarnego Sądów Powszechnych Sędziego Piotra Schaba ws. SSO Igora Tulei

Igor Tuleya – Archiwum Represji

Przemysław Radzik – Archiwum Represji

 


6 listopada 2018