Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS wydał opinię dot. postępowania wszczętego w stosunku do sędziów Marka Celeja, Piotra Gąciarka i Małgorzaty Kluziak


Udostępnij

Opinia KOS [17(4)/2019]

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS wyraża sprzeciw wobec działań podjętych przez Rzecznika Dyscyplinarnego Michała Lasotę w stosunku do sędziów Marka Celeja, Piotra Gąciarka i Małgorzaty Kluziak w związku z ich wypowiedziami wyemitowanymi w programie telewizyjnym „Czarno na białym”, dotyczącymi funkcjonowania Sądu Okręgowego w Warszawie i sposobu wykonywania obowiązków przez wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie Dariusza Drajewicza.


Prawo do wolności wypowiedzi i publicznego wyrażania poglądów zagwarantowane w Konstytucji RP jest jednym z fundamentów demokratycznego państwa. Sędziowie, podobnie jak inni obywatele, mogą i powinni z tego prawa korzystać, informując opinię publiczną o tych aspektach organizacji pracy i sposobu zarządzania sądem, które godzą w prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, a w konsekwencji prawo obywateli do sprawnego rozpoznawania ich spraw. Sędziowie występując w programie „Czarno na białym” wyrazili poglądy zbieżne z treścią wcześniejszych krytycznych uchwał organów samorządu sędziowskiego, dotyczących tych samych kwestii i braku reakcji władzy wykonawczej na sytuację w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS wyraża zaniepokojenie, że Rzecznik Dyscyplinarny podjął czynności dyscyplinarne wobec osób, które poinformowały opinię publiczną o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu sądu, zamiast działań zmierzających do należytego i transparentnego zbadania i wyjaśnienia okoliczności sprawy opisanej w programie telewizyjnym z udziałem sędziów.

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS wzywa Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych do zaprzestania działań zmierzających do ograniczenia wolności wypowiedzi sędziów, poprzez inicjowanie w stosunku do nich czynności dyscyplinarnych, w związku z wyrażanymi przez nich poglądami dotyczącymi funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

Partnerzy KOS:
Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy
Iustitia Polska – „Polish Judges”
Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”
Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”
Wolne sądy
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS
Archiwum Osiatyńskiego
Stowarzyszenie Amnesty International Polska
Fundacja FOR (Forum Obywatelskiego Rozwoju)
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administarcyjnych
Forum Współpracy Sędziów

Zobacz: Opinia Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS dot. postępowania wszczętego w stosunku sędziów Marka Celeja, Piotra Gąciarka i Małgorzaty Kluziak

Zobacz też: Michał Lasota – Archiwum Represji


7 czerwca 2019