1 grudnia 2020

Temida_zdjęcie

UCHWAŁA NR 5/20 ZARZĄDU OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA SĘDZIÓW SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH


Udostępnij

UCHWAŁA NR 5/20 ZARZĄDU OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA SĘDZIÓW SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH Mimo toczącej się przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawy z wniosku Komisji Europejskiej przeciwko Polsce C-791/19 dotyczącej m.in. uchybieniu przez Polskę przyjętym przez nią zobowiązaniom poprzez dopuszczenie, aby treść orzeczeń sądowych mogła być kwalifikowana jako przewinienie dyscyplinarne wobec sędziów sądów powszechnych, zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Przemysław Radzik […]


UCHWAŁA NR 5/20 ZARZĄDU OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA SĘDZIÓW SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH

Mimo toczącej się przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawy z wniosku Komisji Europejskiej przeciwko Polsce C-791/19 dotyczącej m.in. uchybieniu przez Polskę przyjętym przez nią zobowiązaniom poprzez dopuszczenie, aby treść orzeczeń sądowych mogła być kwalifikowana jako przewinienie dyscyplinarne wobec sędziów sądów powszechnych, zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Przemysław Radzik prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie popełnienia przewinienia dyscyplinarnego przez sędziów Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w sprawie wstrzymania wykonania postanowienia prokuratora w sprawie środków zapobiegawczych  zastosowanych w stosunku do Romana Giertycha. Żądanie udostępnienia mu akt sprawy zostało skierowane do Sądu Rejonowego tuż przed posiedzeniem, na którym ma być rozpoznane zażalenie Romana Giertycha na postanowienie prokuratora o zastosowaniu środków zabezpieczających. Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w toku postępowania sądowego, z zagrożeniem wszczęcia postępowania dyscyplinarnego za treść orzeczenia, jest kolejnym działaniem mającym na celu wywieranie niedopuszczalnego wpływu na treść orzeczeń sądowych. Działania tego rodzaju zostały w ostatnim okresie zintensyfikowane i przybierają coraz ostrzejszy charakter. Początkowo wszczynano postępowania wyjaśniające w sprawach sędziów przedstawiających pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące niezawisłości sędziów i niezależności sądów, następnie próbowano wpłynąć na treść orzeczeń sądowych poprzez wszczynanie postępowań dyscyplinarnych sędziom, którzy wydawali orzeczenia niezgodne z oczekiwaniami prokuratury, następnie Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego uchyliła immunitet   sędziemu Igorowi Tulei w związku z jego działalnością orzeczniczą, i to pomimo postanowienia zabezpieczającego TSUE, zawieszającego jej działanie.

Próby zastraszania sędziów poprzez wszczynanie postępowań wyjaśniających, dyscyplinarnych i karnych dotyczących szczególnie interesujących władzę wykonawczą spraw sądowych, są niedopuszczalnym  atakiem na niezależność sądów i niezawisłość sędziów i zmierzają w sposób bezpośredni do pozbawienia obywateli ich konstytucyjnego prawa do sądu. Solidaryzujemy się z naszymi Koleżankami i Kolegami – sędziami sądów powszechnych i stanowczo protestujemy przeciwko wykorzystywaniu postępowań dyscyplinarnych i karnych do unicestwienia jednego z podstawowych praw obywatelskich – prawa do sądu oraz do naruszania zobowiązań, jakie Polska przyjęła na siebie stając się członkiem Unii Europejskiej. Tego rodzaju działania powodują dalsze osłabienie wizerunku i oceny Polski i postrzeganie jej jako państwa nieprzestrzegającego uznawanych przez społeczność międzynarodową podstawowych praw człowieka, wynikających z art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności”.

Treść uchwały nr 5/20 Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych