27 października 2021

TSUE: Kara za niezawieszenie stosowania przepisów dotyczących Izby Dyscyplinarnej i przepisów ustawy kagańcowej


Udostępnij

MILION EURO DZIENNIE za niezawieszenie stosowania przepisów dotyczących nielegalnej Izby Dyscyplinarnej i przepisów ustawy kagańcowej. Taką karę na Polskę nałożył dzisiaj Trybunał Sprawiedliwości UE za niewykonanie postanowienia TSUE o zastosowaniu wobec Polski środków tymczasowych w związku ze skargą Komisji Europejskiej. To kara za to, że rząd PiS ostentacyjnie ignoruje orzeczenia TSUE, że członkowie nielegalnej Izby […]


MILION EURO DZIENNIE za niezawieszenie stosowania przepisów dotyczących nielegalnej Izby Dyscyplinarnej i przepisów ustawy kagańcowej.
Taką karę na Polskę nałożył dzisiaj Trybunał Sprawiedliwości UE za niewykonanie postanowienia TSUE o zastosowaniu wobec Polski środków tymczasowych w związku ze skargą Komisji Europejskiej.
To kara za to, że rząd PiS ostentacyjnie ignoruje orzeczenia TSUE, że członkowie nielegalnej Izby Dyscyplinarnej w nosie mają orzeczenia TSUE i orzekają w sprawach sędziowskich immunitetów, że Małgorzata Manowska nie wykonuje orzeczenia TSUE i podejmuje pozorowane działania, że Ziobro i zależni od niego sędziowscy rzecznicy dyscyplinarni stosują wobec sędziów zawieszone przepisy ustawy kagańcowej, że Sędziowie Igor Tuleya i Paweł Juszczyszyn nadal nie zostali dopuszczeni do orzekania.
Poszanowanie środków tymczasowych zarządzonych w dniu 14 lipca 2021 r. jest konieczne, aby uniknąć poważnej i nieodwracalnej szkody dla porządku prawnego Unii oraz wartości, na których opiera się Unia, w szczególności wartości państwa prawnego.
Wiceprezes Trybunału przypomniał, że państwo członkowskie nie może powoływać się na przepisy, praktyki lub sytuacje w jego wewnętrznym porządku prawnym dla uzasadnienia uchybienia zobowiązaniom wynikającym z prawa Unii oraz że zobowiązania te ciążą na wszystkich organach tego państwa, w tym – w granicach ich uprawnień – na organach sądowych. W tych okolicznościach Wiceprezes Trybunału stwierdził, że konieczne wydaje się wzmocnienie skuteczności środków tymczasowych zarządzonych postanowieniem z dnia 14 lipca 2021 r. poprzez nałożenie na Polskę okresowej kary pieniężnej w celu odwiedzenia tego państwa członkowskiego od opóźniania dostosowania swojego zachowania do wspomnianego postanowienia.
Wiceprezes Trybunału stwierdził również, że rząd polski nie przedstawił przed Trybunałem dowodów, które mogłyby wykazać, iż pomimo niewystarczającego charakteru środków przyjętych w następstwie wydania postanowienia z dnia 14 lipca 2021 r. polskie sądy owo postanowienie respektują.
Wreszcie wyrażony zamiar przyjęcia w terminie jednego roku szeregu środków mających na celu zreformowanie polskiego systemu sądownictwa nie może zapobiec, w braku natychmiastowego działania ze strony Polski, powstaniu poważnej i nieodwracalnej szkody dla porządku prawnego Unii.