31 stycznia 2020

KOS_zdjęcia

Stanowisko Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS dotyczące przedmiotu obrad „Forum dla praworządności”


Udostępnij

Warszawa, 31 stycznia 2020 r. W związku z zaplanowanym na 31 stycznia 2020 r. wydarzeniem pt. „Forum dla praworządności”, organizowanym przez Polską Akademię Nauk we współpracy z Polską Akademią Umiejętności, Komitet Obrony Sprawiedliwości (KOS) przypomina, że przestrzeganie rządów prawa nie może być przedmiotem jakichkolwiek negocjacji, kompromisów czy ustępstw. Wszystkim zainteresowanym stronom znane są konkretne naruszenia […]


Warszawa, 31 stycznia 2020 r.

W związku z zaplanowanym na 31 stycznia 2020 r. wydarzeniem pt. „Forum dla praworządności”, organizowanym przez Polską Akademię Nauk we współpracy z Polską Akademią Umiejętności, Komitet Obrony Sprawiedliwości (KOS) przypomina, że przestrzeganie rządów prawa nie może być przedmiotem jakichkolwiek negocjacji, kompromisów czy ustępstw.

Wszystkim zainteresowanym stronom znane są konkretne naruszenia praworządności, jakich dopuściły się w ostatnich latach polskie władze. Naruszenia te zostały szczegółowo opisane zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. Według stanu na początek 2020 r. dotyczą one następujących kwestii:

  1. odmowy odebrania przez Prezydenta RP ślubowania od trzech sędziów Trybunał Konstytucyjnego wybranych na zgodnej z Konstytucją podstawie prawnej i wybór w ich miejsce trzech osób na miejsca już obsadzone i dopuszczenie ich do orzekania;
  2. powołania Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego z wyłączeniem udziału Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK i spośród osób wybranych na miejsca już obsadzone;
  3. wyboru 15 członków Krajowej Rady Sądownictwa przez Sejm, a w konsekwencji powoływania sędziów na wniosek tak ukształtowanej Rady;
  4. utworzenia Izby Dyscyplinarnej jako sądu wyjątkowego zakazanego w czasie pokoju;
  5. stworzenia represyjnego systemu dyscyplinowania polskich sędziów i prokuratorów.

Dopuszczając się powyższych naruszeń, rządzący jaskrawo przekroczyli granice, jakie wyznacza im Konstytucja, prawo unijne i umowy międzynarodowe. Nie negując prawa polskich władz do zmian w sądownictwie i zgadzając się z tym, że wymiar sprawiedliwości potrzebuje reform, Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS podkreśla, że jedynym realnym ustępstwem może być wycofanie się przez rządzących z wyżej wymienionych naruszeń. Kwestia ta leży wyłącznie w gestii przedstawicieli aktualnej władzy ustawodawczej i wykonawczej.

Poszanowanie praworządności jest niezbędne dla zapewnienia ochrony praw i wolności człowieka, w tym prawa każdego do niezależnego i bezstronnego sądu. Przestrzeganie rządów prawa jest też podstawą wzajemnego zaufania między państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Dlatego też, praworządność nie może podlegać jakimkolwiek negocjacjom, a w sytuacji dopuszczenia się naruszeń rządów prawa kwestią pierwszorzędną powinno być możliwie szybkie ograniczenie skutków złych zmian.

Partnerzy KOS:

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy 

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”

Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”

Inicjatywa Obywatelska „Wolne Sądy”

Helsińska Fundacja Praw Człowieka 

Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS

Archiwum Osiatyńskiego 

Stowarzyszenie Amnesty International 

Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych 

Forum Współpracy Sędziów