14 lutego 2020

KOS_zdjęcia

Opinia KOS wz. wejściem w życie tzw. ustawy represyjnej


Udostępnij

Warszawa, 14 lutego 2020 r.  Opinie KOS (25(1)/2020) Dziś, 14 lutego 2020, wchodzi w życie pospiesznie przygotowana i sprzeczna z Konstytucją RP ustawa o zmianie ustawy o ustroju sadów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, nazwana ustawą represyjną.  Wejście w życie ustawy represyjnej oznacza: Dyscyplinarne wymuszanie na polskich sędziach niestosowania prawa Unii […]


Warszawa, 14 lutego 2020 r. 

Opinie KOS (25(1)/2020)

Dziś, 14 lutego 2020, wchodzi w życie pospiesznie przygotowana i sprzeczna z Konstytucją RP ustawa o zmianie ustawy o ustroju sadów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, nazwana ustawą represyjną. 

Wejście w życie ustawy represyjnej oznacza:

  1. Dyscyplinarne wymuszanie na polskich sędziach niestosowania prawa Unii Europejskiej (w szczególności w zakresie wyroku TSUE z dnia 19 listopada 2019 roku) oraz uniemożliwienie sądom zadawania pytań prejudycjalnych, poprzez uznanie za niedopuszczalne kwestionowanie istnienia stosunku służbowego sędziego i skuteczność powołania sędziego. 
  1. Umożliwienie obsadzenia urzędu Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (z uwagi na kończącą się kadencję obecnej I Prezes) przez przedstawicieli władzy wykonawczej i ustawodawczej. 
  1. Likwidację organów samorządu sędziowskiego poprzez fundamentalną zmianę ich struktury i charakteru, co prowadzić będzie do centralnie sterowanego i autorytarnego kierowania pracami sądów. 
  1. Wprowadzenie nowego systemu karania sędziów, poprzez rozszerzenie katalogu delikatów dyscyplinarnych, celowo określonych w sposób tak nieostry, aby niemal każde zachowanie sędziego, które nie podoba się władzy, kwalifikować jako delikt, oraz zaostrzenie kar dyscyplinarnych, którego celem jest wywołanie efektu mrożącego wśród sędziów.
  1. Poszerzenie kompetencji Izby Dyscyplinarnej (pomimo, uznania przez Sąd Najwyższy, w wypełnieniu kryteriów podanych przez TSUE w wyroku z 19 grudnia 2019 roku, że Izba Dyscyplinarna nie jest sądem w rozumieniu prawa UE i w konsekwencji – prawa krajowego), a także Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, która staje się „super izbą”, ponieważ jej uchwały mają być uznawane przesz inne izby SN, a której nie wiążą uchwały tych izb. 

Wprowadzenie prawa, które jest jawnie sprzeczne z polskim prawem i prawem unijnym, oznacza brak ochrony prawnej dla obywateli oraz prowadzić będzie do wszczęcia wobec Polski procedury o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom traktatowym, a w dłuższej perspektywie – do opuszczenia przez Polskę Unii Europejskiej.

Polscy sędziowie, którzy ślubowali stanie na straży Konstytucji RP i poszanowania rzą- dów prawa, są zdeterminowani by walczyć o prawa każdego z obywateli do niezależnego sądu.

Partnerzy KOS:

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy 

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”

Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”

Inicjatywa Obywatelska „Wolne Sądy”

Helsińska Fundacja Praw Człowieka 

Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS

Archiwum Osiatyńskiego 

Stowarzyszenie Amnesty International 

Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych 

Forum Współpracy Sędziów

 

Opinia KOS wz. wejściem w życie tzw. ustawy kagańcowej z dnia 14 lutego 2020 r.