17 stycznia 2019

Komunikaty Rzecznika Dyscyplinarnego_zdjecie

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych w sprawie wszczęcia postępowań dyscyplinarnych i przedstawienia zarzutów dyscyplinarnych sędziom Monice Frąckowiak i Olimpii Barańskiej-Małuszek


Udostępnij

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych w sprawie wszczęcia postępowań dyscyplinarnych i przedstawienia zarzutów dyscyplinarnych sędziom Monice F. i Olimpii B.-M. Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Piotr Schab informuje, iż w dniu dzisiejszym Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Przemysław W. Radzik wydał postanowienie o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego i przedstawieniu zarzutów dyscyplinarnych wobec sędzi Sądu Rejonowego Poznań – […]


Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych w sprawie wszczęcia postępowań dyscyplinarnych i przedstawienia zarzutów
dyscyplinarnych sędziom Monice F. i Olimpii B.-M.

Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Piotr Schab informuje, iż w dniu dzisiejszym Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Przemysław W. Radzik wydał postanowienie o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego i przedstawieniu zarzutów dyscyplinarnych wobec sędzi Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Moniki F., której zarzucił popełnienie łącznie 172 deliktów dyscyplinarnych z art. 107 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych polegających na rażącej i oczywistej obrazie przepisów prawa procesowego związanej z przekroczeniem ustawowych terminów do sporządzania uzasadnień, doprowadzeniem do przewlekłości postępowania w sprawach cywilnych oraz spowodowaniem nieważności postępowania na skutek rażących błędów proceduralnych.

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Przemysław W. Radzik wszczął także postępowanie dyscyplinarne i przedstawił zarzuty dyscyplinarne sędzi Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim Olimpii B.-M., której to zarzucił popełnienie 10 przewinień dyscyplinarnych z art. 107 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych polegających na rażącej i oczywistej obrazie przepisów prawa procesowego związanej z przekroczeniem ustawowych terminów do sporządzania uzasadnień w sprawach cywilnych.

Wskazane przewinienia służbowe sędziów Moniki F. i Olimpii B.-M. związane z przekroczeniem ustawowych terminów do sporządzania uzasadnień spowodowały
ewidentny uszczerbek dla dobra wymiaru sprawiedliwość, godząc w jego powagę i narażając na konieczność zapłaty stosownych kwot pieniężnych przez Skarb Państwa na rzecz pokrzywdzonych, w razie stwierdzenia przewlekłości postępowania, a ponadto narażając strony na negatywne skutki związane z koniecznością oczekiwania na ostateczne zakończenie postępowania.

Sędzia Monika F. była ponadto odpowiedzialna za doprowadzenie do przewlekłości postępowań w trzech sprawach, co zostało stwierdzone orzeczeniami Sądu Okręgowego w Poznaniu. Zaniedbania te stanowiły oczywiste i rażące naruszenie przepisów prawa – art. 45 ust. 1 Konstytucji i art. 6 kpc nakładających na sąd obowiązek przeciwdziałania przewlekłości postępowania, a ich skutkiem, było przyznanie pokrzywdzonym stronom od Skarbu Państwa odszkodowań w łącznej kwocie 7 500 złotych.

Podobnie oczywisty i rażący charakter posiada przewinienie służbowe sędzi Moniki F. polegające na naruszeniu art. 386 § 5 kpc. Z treści przywołanego przepisu wprost wynika, iż w wypadku uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania, sąd rozpoznaje ją w innym składzie. Pomimo jasnego i kategorycznego sformułowania przepisu, obwiniona po uchyleniu wydanego przez nią wyroku wstępnego, kontynuowała rozpoznawanie danej sprawy i wydała kończący ją wyrok, który wobec stwierdzenia nieważności postępowania z przyczyn wskazanych w art. 379 pkt 4 kpc, został uchylony orzeczeniem sądu II instancji, a postępowanie w I instancji zniesione w zakresie czynności podjętych przez sędzię Monikę F. po uchyleniu wyroku wstępnego.

Wraz z wydaniem wskazanych na wstępie postanowień Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Przemysław W. Radzik zwrócił się do Prezesa Sądu Najwyższego kierującego Izbą Dyscyplinarną o wyznaczenie sądów dyscyplinarnych do rozpoznania w/w spraw sędziów Moniki F. i Olimpii B.-M.

(-) SSO Piotr Schab
Rzecznik Dyscyplinarny
Sędziów Sądów Powszechnych

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego ws. postawienia zarzutów O. Barańskiej Małuszek i M. Frąckowiak_1

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego ws. postawienia zarzutów O. Barańskiej Małuszek i M. Frąckowiak_2

Zobacz też:

Monika Frąckowiak – Archiwum Represji

Olimpia Barańska-Małuszek – Archiwum Represji