17 grudnia 2018

Komunikaty Rzecznika Dyscyplinarnego_zdjecie

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych w przedmiocie postępowań wyjaśniających z udziałem sędziów Ewy Maciejewskiej i Igora Tulei


Udostępnij

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych w przedmiocie postępowań wyjaśniających z udziałem sędziów Ewy Maciejewskiej i Igora Tulei, w związku ze skierowaniem pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych, sędzia Piotr Schab informuje, że Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych prowadzą dwa odrębne postępowania wyjaśniające, dotyczące pytań prejudycjalnych zadanych Trybunałowi Sprawiedliwości Unii […]


Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych w przedmiocie postępowań wyjaśniających z udziałem sędziów Ewy Maciejewskiej i Igora Tulei, w związku ze skierowaniem pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych, sędzia Piotr Schab
informuje, że Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych prowadzą
dwa odrębne postępowania wyjaśniające, dotyczące pytań prejudycjalnych zadanych
Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) przez Sądy Okręgowe: w Łodzi,
w Warszawie i w Gorzowie Wielkopolskim.

Pierwsze, zakończone już postępowanie wyjaśniające, dotyczyło uzasadnionego
podejrzenia popełnienia deliktów dyscyplinarnych z art. 107 § 1 ustawy z 27 lipca 2001 r. –
Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 23 ze zm.), polegających
na bezprawnym wpływaniu przez nieustalonych sędziów na przewodniczących składów
orzekających w sprawach, w których skierowano pytania prejudycjalne, w celu spowodowania
wydania orzeczeń określonej treści.

W toku czynności wyjaśniających przeprowadzono szereg dowodów, w tym –
przesłuchano świadków w osobach sędziów: Ewy Maciejewskiej i Igora Tulei.

Wobec faktu, że zarówno Ewa Maciejewska jak i Igor Tuleya nie potwierdzili
w swoich zeznaniach, aby ktokolwiek wywierał na nich presję w celu zmuszenia ich, jako
sędziów referentów, do wydania określonych orzeczeń w sprawach, w których skierowali
pytania prejudycjalne, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych,
sędzia Przemysław Radzik zdecydował o zakończeniu czynności wyjaśniających w tej
sprawie wobec niepopełnienia deliktów dyscyplinarnych.

Należy podkreślić, że w trakcie przesłuchań sędziowie Ewa Maciejewska i Igor Tuleya
zapewnili, iż przed wydaniem postanowień o skierowaniu pytań prejudycjalnych w żaden
sposób nie kontaktowali się ze sobą, a tym samym – nie konsultowali treści uzasadnień tych
orzeczeń.

Z powyższej przyczyny powzięto uzasadnione przypuszczenie możliwości popełnienia
deliktu dyscyplinarnego przez sędziów Ewę Maciejewską i Igora Tuleyę, polegającego
na uchybieniu godności urzędu w wyniku wydania postanowień o skierowaniu pytań
prejudycjalnych przy braku zachowania zasady bezstronności, skoro za wyjątkiem określenia
powodów zadania pytań prejudycjalnych, uzasadnienia tych wystąpień są identyczne w swej
treści. Należy nadto rozważyć możliwość złożenia przez przynajmniej jednego
z wymienionych sędziów fałszywych zeznań, zawierających zapewnienia o samodzielnym
sporządzeniu powyższych orzeczeń.

Analiza uwarunkowań prawnych, w których zapadły powyższe postanowienia,
prowadzi również do konkluzji o skierowaniu pytań prejudycjalnych wbrew treści art. 267
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, określającego prejudycjalny tryb orzekania
Trybunału Sprawiedliwości w kwestii wykładni traktatów oraz o ważności i wykładni aktów
przyjętych przez instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii Europejskiej.
W postępowaniu wyjaśniającym dotyczącym tych zagadnień, sędziowie Ewa Maciejewska
i Igor Tuleya zostali wezwani do złożenia wyjaśnień w trybie art. 114 § 2 ustawy – Prawo
o ustroju sądów powszechnych.

W opisanych okolicznościach Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów
Powszechnych, sędzia Michał Lasota, uznał za swój obowiązek zbadanie, czy skierowanie
pytań prejudycjalnych z uchybieniem przepisowi art. 267 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii
Europejskiej spowodowało naruszenie właściwego toku postępowań, w których powzięto
powyższe wystąpienia; chodzi zaś – co wiadomo powszechnie – m. in. o niezwykle złożony
proces dotyczący popełnienia szeregu ciężkich przestępstw, mający na celu zaspokojenie
wieloletnich oczekiwań społecznych na sprawiedliwy wyrok. Za niezbędne uznać więc należy
ustalenie, czy bezterminowe zatrzymanie biegu tego postępowania, w wyniku działania sądu
naruszającego prawo, stanowić może przewinienie dyscyplinarne sędziego.

Nie są również prawdziwe, pojawiające się publicznie twierdzenia, jakoby w tymże
postępowaniu wyjaśniającym uległ zmianie status procesowy sędziów: Ewy Maciejewskiej
i Igora Tulei ze świadków na obwinionych.

Okoliczności, opisane powyżej, wymagały wystosowania niniejszego komunikatu.

RZECZNIK DYSCYPLINARNY
Sędziów Sądów Powszechnych
(-) Piotr Schab

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego ws. E. Maciejewskiej i I. Tulei_1

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego ws. E. Maciejewskiej i I. Tulei_2