6 lipca 2023

Komunikat KOS ws. wyroku Tuleya przeciwko Polsce (skargi nr 21181/19 i 51751/20)


Udostępnij

W dzisiejszym wyroku w sprawie Tuleya przeciwko Polsce (skargi nr 21181/19 i 51751/20) Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, stosunkiem głosów 6 do 1, że doszło do naruszenia: prawa do rzetelnego procesu sądowego (art. 6 § 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka); prawa do poszanowania życia prywatnego (art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka); wolności słowa (art. 10 […]


W dzisiejszym wyroku w sprawie Tuleya przeciwko Polsce (skargi nr 21181/19 i 51751/20) Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, stosunkiem głosów 6 do 1, że doszło do naruszenia:

  • prawa do rzetelnego procesu sądowego (art. 6 § 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka);
  • prawa do poszanowania życia prywatnego (art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka);
  • wolności słowa (art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka).

Sprawa związana jest ze zmianami zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce wprowadzonymi w 2018 r. Podstawą skarg sędziego były represje, które dotknęły go w związku z wypowiedziami w obronie praworządności, zadawaniem pytań prejudycjalnych i działalnością orzeczniczą.

Skarżący zarzucił w szczególności, że Izba Dyscyplinarna uchyliła jego immunitet i zawiesiła w obowiązkach służbowych oraz obniżyła jego wynagrodzenie, na ponad dwa lata. Skarżący twierdził także, że w wyniku wszczętych wobec niego postępowań stał się celem kampanii oszczerstw w mediach, gdzie publikowano lub rozpowszechniano obraźliwe lub dyskredytujące
informacje na jego temat.

Skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zostały złożone odpowiednio 10 kwietnia 2019 r. i 24 listopada 2020 r. Trybunał uznał za właściwe łączne rozpatrzenie obu skarg w jednym wyroku. Trybunał orzekł, podobnie jak w jednym ze swoich poprzednich orzeczeń (Reczkowicz przeciwko Polsce), że Izba Dyscyplinarna – która podjęła decyzję o uchyleniu immunitetu sędziego Tuleyi – nie była „niezależnym i bezstronnym sądem ustanowionym przez prawo” w rozumieniu Konwencji.

Stwierdził również, że środki podjęte przeciwko sędziemu Tuleyi nie miały odpowiedniej podstawy prawnej i wywarły znaczący wpływ na jego życie prywatne. Miały na celu zastraszenie
lub nawet uciszenie sędziego i wywołanie „efektu mrożącego” wobec całego środowiska sędziowskiego.

Cały komunikat dostępny tutaj: Komunikat KOS wyrok Tuleya p-ko Polsce