17 września 2018

KRS_zdjecie

Komunikat Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS w sprawie złożenia pisma do Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa ENCJ


Udostępnij

Warszawa, dnia 17 września 2018 r. Komunikat (2/1018) Komunikat Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS Nowa Krajowa Rada Sądownictwa nie jest instytucją niezależną od władzy wykonawczej oraz ustawodawczej. Decyzją przytłaczjącej większości głosów Europejska Sieć Rad Sądownictwa (ENCJ) zawiesiła członkostwo polskiej KRS w sieci. Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS zwrócił się do Przewodniczącego Zarządu Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa w […]


Warszawa, dnia 17 września 2018 r.

Komunikat (2/1018)

Komunikat Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS

Nowa Krajowa Rada Sądownictwa nie jest instytucją niezależną od władzy wykonawczej oraz ustawodawczej. Decyzją przytłaczjącej większości głosów Europejska Sieć Rad Sądownictwa (ENCJ) zawiesiła członkostwo polskiej KRS w sieci.

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS zwrócił się do Przewodniczącego Zarządu Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa w związku z głosowaniem nad zawieszeniem polskiej Krajowej Rady Sądownictwa w prawach członka Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ).

W ocenie członków KOS, sposób powołania nowej polskiej Krajowej Rady Sądownictwa, jej bezkrytyczny stosunek do działań i wypowiedzi władzy politycznej względem sądów oraz pełnia legitymizacja ustaw, które naruszają niezależność Sądu Najwyższego i arbitralnie obniżają wiek przejścia w stan spoczynku sędziów SN, w tym Pierwszego Prezesa SN, wskazują, że nowa Krajowa Rada Sądownictwa nie spełnia kryterium niezależności od władzy politycznej będącej warunkiem członkostwa w Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa.

Uważamy, że Krajowa Rada Sądownictwa pełni aktywną rolę w zakresie implementacji „reformy wymiaru sprawiedliwości” niezgodnej z Konstytucją RP oraz z międzynarodowymi standardami niezależności sądownictwa. Jest to wynikiem sposobu jej powołania – nieprzejrzystego i w pełni zależnego od polityków.

W naszej ocenie taki organ nie jest w stanie realizować swojej konstytucyjnej roli, jakim jest stanie na straży niezawisłości sądów i niezależności sędziów. Dobitnie świadczą o tym ostatnie działania oraz przypadki rażącego braku działania nowej KRS.
W szczególności:

  • Nowa KRS legitymizuje „reformy wymiaru sprawiedliwości” poprzez negatywne zaopiniowanie wniosków sędziów Sądu Najwyższego o możliwości dalszego pełnienia urzędu sędziego, przez osoby, które ukończyły 65 lat. Przewodniczący KRS Leszek Mazur nie nadał biegu odwołaniom od opinii KRS, które złożyła trójka negatywnie zaopiniowanych sędziów SN.
  • Co do sposobu powołania, w konsekwencji wprowadzonych zmian 23 członków KRS (spośród 25 wszystkich członków) to osoby wskazane przez polityków lub sami politycy.
  • Nowa KRS nie podjęła aktywnych działań zmierzających do ochrony sędziów przed zniesławiającymi wypowiedziami polityków.
  • Nowa KRS nie pojęła również działań, gdy Prezydent RP, Minister Sprawiedliwości, zastępca Prokuratora Krajowego oraz inni politycy, podważali legalność postanowienia Sądu Najwyższego z sierpnia 2018 r., w którym skierował pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczące zgodności z prawem UE nowej ustawy o Sądzie Najwyższym.
  • Procedura wyboru 44 nowych sędziów Sądu Najwyższego przeprowadzona została w sposób niejawny, a przesłuchania odbyły się w pospiesznie (rozmowy trwały zaledwie 15 minut).
  • Wypowiedzi osób powiązanych z nową KRS jawnie i bezpośrednio podważają europejskie wartości oraz podważają rolę instytucji, które egzekwują ich przestrzegania.

Partnerzy KOS:

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy
Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia Polska – „Polish Judges”
Stowarzyszenie Sędziów THEMIS
Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”
Inicjatywa Obywatelska Wolne sądy
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS
Archiwum Osiatynskiego
Amnesty International Polska
Fundacja FOR (Forum Obywatelskiego Rozwoju)
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych
Forum Współpracy Sędziów

Komunikat 2_2018
Komunikat 2_2018_2

PDF do pobrania


Komunikat KOS 2/2018